Жахонгир Мухаммад. - Кувгин (романнинг давоми).
Йулдошнинг гапига ишонди. Чунки бу бинода ишлаётганлардан икки нафарига ишониш мумкин булса, булардан бири Йулдош, деб уйларди бир пайтлар. Урусиятдан жумхуриятга келган “тозаловчи”ларнинг кармогига тушган инсонлар орасида Йулдош хам бор эди. Ушанда Йулдош вилоят ижрокумида умумий ишлар булимининг мудири эди. Шахар партия кумитасида аъзоликка кабул килинувчилардан пора исталганини мажлисда айтиб куйгани учун кучага кувилди. Миртемир уни анчадан буён танирди. Йулдош комсомол кумитасида тшлаб юрганида вилоят рузномасига хат-хабар олиб келарди. Хамма вакт тиржайиб турадиган, буйни эгик бу йигитчага доим ёрдам кулини чузарди. Сузларидан халол, пок, виждонли йигитга ухшарди. Хукук олийгохини битиргани учун сиёсатдан унча-мунча хабари бор эди. Ишдан кувилгандан кейин икки йил адолат излади. Бош сукмаган идора, такиллатмаган эшик колмади. Бу орада Миртемир жумхурият рузномасига ишга утди. Бир куни Йулдош унинг хузурига келди

- Биз ишонган кайта куриш “айта куриш”, яъни гап экан. Хамма тепадан келган “мехмон”лардан куркади. Ким билан гаплашмайин “Сиз хаксиз, лекин кулимиздан хеч нарса келмайди”, деб айтади - деди.

Йулдошнинг шаъмадор гапи Миртемирга таъсир килди. Вилоят рузномисида уни химоя килиб ёза олмас эди. Бу ерда хам мушкул, деб уйлади. Газетамизнинг бошида тепадагиларга хушомадгуйлик зарурияти тугилса анконинг уругини хам топиб келадиган киши утирибди. Ёзганим билан сахифадан олиб ташлайди. Балки сахифага етиб хам бормас, лекин бу йигитнинг энг сунги умиди бу. Кузлари махзунлик калъасига айланибди, ранги сулиб, кадди эгила бошлабди. Унинг урнига бошка одам булганда тунини елкасига ташлаб, бирор жойда ишлаб юраверарди. У чекинмади. Нима булганда хам унинг култигидан кутариш керак. Миртемир хаёлларини тизгинладида, Йулдошнинг икки сумкага сигган когозларини кулига олди.

“Бир инсон такдири” сарлавхали маколаси тайёр булганда, бош мухаррир уринбосари Журабой ака уни табриклаб:

- Бу “мехмон”ларимизни типир-латадиган илк макола. Бугунга кадар хеч ким уларнинг мушугини “пишт” деган эмас. Лекин “домла” бу маколанинг чикишига изн бермайди, - деди.

- Сизга ёккан булса, балки “домла”га хам ёкар, - деди Миртемир.

Улар бош мухаррирни “домла” дейишарди, чунки бош мухаррир Майизов илгари дорулфунунда дарс бергани учун уни тахририётда хамма шундай деб атарди.

Журавой ака маколани олди-да, Майизовнинг котибига берди. Бир хафтадан кейин Майизов Миртемирни чакирди. Майизов хул утинга ухшарди, устидан керосин сепсангиз бир неча сонияда гувиллаб ёнарди-да, кейин тутай бошларди. Унинг гувиллаб ёнишидан туташи ёмон эди. Чунки кузларни ачитиб юборарди.

- Хов укам, бошинг нечта сенинг?! - Майизов Миртемирни сенсираб гапираркан, у хафа булмади. Чунки бир пайтлар дорулфунунда дарсга кирганида хаммани “сен”сираб гапирарди ва бунга Миртемир хам куникканди. Майизов одати буйича ёши узидан катта булса-да уринбосарини хам сенсирарди, чунки уларни талаба урнида курарди.

- Домла..., - Миртемир нимадир сурамокчи булди.

- Домлангнинг уйи куйсин!... - Майизов Миртемирнинг сузини кесди. - Хозиргина Марказкомдан келдим, Раънохон опанг газетамизга ташаккур билдирди. Нима сен бошимиздан кайнок сув куймокчимисан? Юкоридан келган хар бир мехмон халол, виждонли, бизга яхшилик истаб келган. Уларнинг минг марта текшириб бир марта юборишган. Олдинги окахонларинг хаммаёкни сичкон уя килиб, талон тарож этишди. Худого шукур, марказдан юборилганлар адолат калавасининг учини топиб беришди...

Майизов тутай бошлаганди. Бу камида кирк беш дакика давом этишини Миртемир яхши билпрди. Лекин, нима булганда хам домла-да. Икки дарсни кушиб бирданига тугатди.

Миртемир Журабой аканинг хузурига келганда, уни ках-каха билан каршилади.

- Домла яхши одам, икки дарсни кушиб юборади. Талабасини лимон деб уйлайди. Эзаверади, эзаверади. Хечкиси йук, уч кундан кейин таътилга кетаяпти, ана ушанда маколани чикариб юборамиз, - деди.

Миртемир Раънохон опадан олгинган ташаккурнома сабабини энди англади. Демак, бош мухаррир Марказком кумита котиби Ръно Саъдуллаевадан таътилга изн олган.

Хуллас, кун ботди ой чикди бир кун эрталаб газета сахифасида Миртемирнинг маколаси куринди. Бу макола унинг бошида чакилган ёнгокка айланди. Хар тарафдан тошбуронга тутишди. Вилоят партия кумитасида ишлаётган ва Йулдошни бадарга этган “мехмон” Николай Филлипов башарасидаги никоб йиртилганидан талвасага тушганди. Кул остида ишлаётган Неъматжон Махмудовга шикоят ёздириб, Комфирка иккинчи котиби, “бош тозаловчи” Радишчевдан “Мухбирнинг кимлиги урганилсин” деган хукм чикартирди. Ушанда Неъматжон Махмудов Миртемирнинг хузурига келди.

- Менга ёз дейишди, ёздим. Биламан, Йулдошга нохоклик килинди. Лекин у хам яхши одам эмас. Комсомолда иккаламиз бирга ишлаганмиз. У ижрокумга утгандан кейин орамиздан кора мушук утди. У мажлисда туман партия кумитасидагилр пора олишади, дер экан, максади порахурликни фош этиш эмас, балки мени у ердан четлашиш эди, - деди.

- Нима булганда хам пора олинган, бу исботланди, - деди ушанда Миртемир.

Комфирканинг топшириги билан уч томондан тафтиш гурухи тузилди. Миртемирни “Бобоси босмачилар билан алокадор” деб айблай бошладилар. Партия комиссияси эса “Бир пайтлар отаси камалган” деган бахонани рукач килди. Ички ишлар бошкармасида “Машина олувчи одамга ёрдам килган” деган айбни уйлаб топишди. Хар кун даханаки жанг, хар кун асаббузарлик. На уйда, на кучада халоват. Нихоят турт ойлик текшир-текширишдан кейин партия кумитасида мухбир масаласини мухокама килишга мажлис тайин этилди. Мажлисни янги тайинланган котиб Назиров бошкарди.

- Мухбирда айб йук, - деди у.

Бу гапни айтган Назиров балога колди. Энди уни текшира бошладилар. Назирав Московга кадар борди ва Йулдошни ишга тиклади. Шундан кейин Миртемир Йулдош билан якин дуст булиб колди. Бир-бирининг уйига бориб келадиган булишди. Миртемир депутатликк сайланганда Йулдош унинг атрофида гирдикапалак эди. Пойтахтдан шахарга кайтса, албатта каршисида Йулдошни курарди.

- Юртимизда озодлик, бирлик, эрк галаба килади, демократия карор топади, - дерди у хар сафар.

Мана бугун Миртемир унинг хузурида. Унинг хонасига киришдан олдин, йулда Пулабой Рашидовичга рубару келиб колди.

- Олий Кенгаш раёсатининг карори келди, икки кун булди. Машина юриб кетди, - деди у киноя билан.

Йулдош булса “Хабарим йук” деяпти. Балки ростдан хам бехабардир? Э, йук, умумий ишлар булимининг мудири кандай килиб хабарсиз колади? Ахир барча хат-хужжат унинг кулига келиб тушади-ку? Ёки Пулабой Рашидов уни чучитиш учун шундай деди-ми?

Миртемир Йулдошнинг хонасидан чикар экан:

- Агар бир нохуш хабар эшитсам, албатта Сизга етказаман, - деди доимий тиржайишини канда килмай.

Миртемир узи сайланган туманга келди. Хоким Келдиёр Исроилов тинимсиз сигарет чекабошлади.

- Хонангизда биров сигарет чекса рухсат бермас эдингиз, энди узингиз бошлабсиз-ку? - деди Миртемир.

- Э, уша кундан бошлаб чека бошладим, - деди Келдиёр.

- Кайси кун?

- Сиз хаккингизда масала кутарилган кун-да!

- Мени депутатликдан чакириб олиш масаласини бирор бир ташкилот ёки бирор кишлок ахли кутарди-ми? - киноя билан суради Миртемир.

- Кизиксиз-а, туман ахли сизни мендан хам яхши куришади-ку!

- Ундай булса масала каердан кутарилди? - атайлаб саволини такрорлади Миртемир.

- Иккаламиз дустмиз, гап шу ерда колсин, - деди Келдиёр - Мени Пулабой Рашидович чакирди. Унга “Катта”нинг узи сим кокипти. Бу нарса бизга обру келтирмаслигини, халк нотугри тушунишини айтдим. Узок гаплашдик. Нихоят: “Бупти, сиз таътилга чикинг. Узимиз бажарамиз”, деди. Ариза ёздим, кул куйди. Гапнинг очиги хурсанд булиб кетдим. Сизни менинг кулим билан улдиришмокчи эдилар. Олдинги хоким билан канча олшганингизни бутун жумхурият курди. У хоинн туманимиз бошидан узоклаштиргунча канча азоб чекдингиз. Буни халкимиз унутмади. Шу боис Пулабой Рашидовичга “Таклифимизни халк кулламайди” деб айтдим. У кулди-да, качондан буён халкдан сурайдиган булиб колдингиз”, деди. Туманга етиб келмасимдан оркадан Алибой Мардиев ва Йулдош Сувоновлар етиб келишди. Мана шу хонада утириб халк номидан талабнома ёздик, кейин карор матнини хозирладик, ундан кейин пойтахтдан бу масалани куриб чикишни илтимос килиб хат тайёрладик. Йулдош Сувонов менинг машинамда пойтахтга олиб борди ва уша куниёк у ерда чикарилган карорни олиб кайтди...

- Ким, ким?! - Миртемир титраб кетди.

- Умумий ишлар мудири Йулдош Сувонов. Илтимос, узига айтманг, “Биз Миртемир билан дустмиз, энди менга хам ёмон куз билан карашади”, деяётганди.

Келдиёрнинг колган гапи Миртемирнинг кулогига кирмади. Чунки унинг кулоклари олдида бошка бир хайкирик жаранглаётганди.

Йулдош! Кани сенинг виждонинг, иймонинг?! Кани курашчилигинг?! Сендаги дустлик рухи каерга йуколди?! Сенинг номинг бугун киличга айланди. Тафаккурим, карашларим, ишончимни чил-чил айлаган килич!

Йулдош! Мен бу тумандаги дехкон, бригадир, хатто мана бу хонага келиб сенинг гувохлигингда карорга имзо оттирилган раисдан хафа булмайман У кураш нималигини, азоб-укубат нималигини, уйкусиз тунлар, адолат, хакикат йулида жон фидо килиш нималигини ё билади ё йук... Уни манкурт холига солишган, хам овози бор, хам овози йук. Гапиради-ю гапиролмайди, уйлайди-ю фикрларини калбига кумади. Изтироб чекади-ю изтироби билан бирга коврулади. Лекин сен-чи?!

Йулдош! Ман Мардиевдан хафа булишга хакли эмасман. У ун йиллар давомида суд раиси булди. Бу унинг оддий хаёт тарзи, дунёни пул деб бахолади ва уз мезонига кура тугри килди. Бугун вилоят хокимининг биринчи уринбосари. У хали узок манзилларга етиб боради. Собик бош вазирни депутатликдан кувишда “машъал”га айланди. Лекин хеч ким билмайдики, Хайрулло Саидов узи ариза ёзиб депутатликни тарк этди. Мардиевлар эса уни “карсаклар” билан чакириб олишди, унинг урнига узи депутат булди. Мен ундан ранжимайман. Ифлос жамиятнинг энг ифлос чуккиларида юрган бундай “аклли” кишилардан хафа булиш ахмокликдир.

Йулдош! Мен бугун Пулабой Рашидовични хам кечирдим. У хам бир жаллод. Хукм келса, отасининг бошини кесади. У кондан, жирканчликдан сесканмайди. Унинг хаёт тарзи бу. Аммо унга хам рахмим келади, чунки бир кун шу “Катта”нинг узи унинг бошини узади. Шохларнинг жаллодларри хеч качон омон колмаган. У бугунги гунохлари хакки уз кукумдоридан жазо олади.

Йулдош! Мен хатто Келдиёрдан хам хафа булолмайман. У хам узига хос шахс. Лекин хеч нарсани яширмасдан борини айтди. Уз виждони олдида пок. Хатто “Мен карши чикиб ишни ташлаб кетсам хам, барибир Сизни депутатликдан чакиришади. Чунки бу халкнинг иродаси эмас, бу “Катта”нинг иродасидир. Карор аллакачон чикарилган”, деди. У писмик эмас, у максадини яширмайди. Илгари келганимда эшикка кадар кузатиб куймаган бу йигит, бугун мана кучага кадар чикди. Кетишим учун машина бермокчи булаяпти. Утган ой эса учрашувга кечикаётганимизда бинонинг орка эшигидан кочган бу “пахлавон” бугун узини хокисор килиб курсатиш билан уз гунохларини енгиллатмокчи. У мени “дустим”дан алкаяпти. Унинг максади бор: Мени халк хузурига чикармокчи эмас. Сухбатлашиб утирар эканмиз, бошка хонадан кимгадир сим кокди. У балки сен эдинг, балки Мардиевдир. Сунг “Тушунинг, халк билан учрашувнинг фойдаси йук. Факат менга гап тегади. Бутун туман халки кулига курол олиб чикса хам бу харакатни тухтата олмайди. Чунки бу харакат саробдек гап. Каерда куриниб каерда куринмаслиги ноаник. Хозир конунга кура, баъзи когозлар тайёрланмокда, эртага эса “Чакириб олинди, туксон туккиз фоиз халк овоз берди” деган карор ёзилади. Агар эркакчасига айтсам бу хам ёзиб куйилган. Битта иш колди. У хам булса белгиланган кун матбуотда эълон килиш” деди.

У хеч нарсани яширмайди. Очикчасига “Сени улдираман” дейди. Улишингни биласан, яна бир неча лахзадан сунг “пак” этиб милтик отилади-ю мангу уйкуга кетасан. Негадир бу котилликдан хафа булолмайсан.

Йулдош! Хатто уша сенлар сигинган Турабековга нисбатан калбим юмшади. У хам Худога эмас бандага сигинади. “Катта”нинг каршисида хамма вакт боши эгик, тили кисик. Мозорда ётган онасини, уйида утирган хотинини хакоратласа хам жим тураверарди. У худди лавозимларини пуллагандек уз боласини осонгина сотиб юбориши мумкин. Унда на фикр ва на калб бор. Унинг виждони пул, иймони мансаб. Эртага “Катта”нинг пайтавасига курт тушса, унинг оёгига биринчи булиб болта урадиган Турабеков булади. Бугун “Катта”нинг сувратини ишхонасига осиб куйган. Кузи кузига тушмаса кунгли жойига тушмайди. Агар масала унинг мансаби билан дахлдор булса, эртагаёк менинг сувратимга хам сигиниши хеч гап эмас. Турабеков, Узоков, Салимовлардан хафа булиш узингни беписанд этиш, хор-зор килиш билан баробар. Улар дунёдаги энг бадбахт одамлар. Уларнинг бу куни бор, у хам омонат, эрталари зулмат, келажаклари эса ёлгиз Худога аён.

Лекин сен-чи, Йулдош? Сен кимсан? Сансираганимга жахлинг чикмасин. Сен дея Йулдош Сувонов билан эмас, балки Йулдошевлар билан бахс очмок истадим. Сендаги адолатга ишонч качон сунди? Сендаги курашчанлик рухи качон синди?! Сендаги умид дарахти качон чирий бошлади?! Качон?! Агар бор хакикатни англаб, сен хаксизликка куниккан булсанг, демак миллатнинг такдири хавф остида. Чунки миллатни ушлаб турадиган илдизлар унинг ботир, куркмас, хаксуз углонлари.

Турабековлар, Салимовлар, Марди-евлар... уларнинг сон-саноги йук. Уларнинг ожизлиги, куркоклиги хам боис Туркистонни урислар босиб олди., катлиом килдилар халкни. Улар “Марату”лардир. Ривоятни эсла. “Марату”ларнинг хоинлиги боис миллатнинг тилини кесдилар, шоирларини улдирдилар, ёзувчиларини тириклайин кумдилар, ойдинларини дарбадор этдилар. Шу ойдинларнинг орасидан чиккан “Марату”ларнинг кули билан. “Марату”ларнинг мансабга садокати боис миллионлаб углонларни “босмачи” дея тавки лаънатга кориштирдилар. “Марату”ларнинг одам киёфасидаги шайтонлиги туфайли халкнинг кипригига кулф, кулларига занжир, тафаккурига тиканзор солинди. Лекин “Марату”ларни охир-окибат Чор Россияси хам аямади, дорга осди. “Марату”ларни Ленин кечирмади. Очдан улдирди! “Марату”ларни Сталин отди, лекин Йулдошлар колдилар. Нега? Бу кандай синоат?! Бу кандай сир?! Балки асл “Марату” сенсан, Йулдош!

Энди Йулдош Сувоновга икки огиз сузим бор: Сиздан ёрдам сураб борганим йук биродар. Дардлашмок истадим. Сиз бор хакикатни яширсангизда, хамтовокларингиз яширмадилар. Лекин нега яширдингиз? Нега жилмайиб туриб алдадингиз? Сизни кандайдир туйгу кийнокка солдими? Агар бор гапни айтганингизда... Йук, сиз мени яхши билардингиз. Мен мансаб учун дустини сотгганлардан хазар киламан! Рахбарга садокатли куриниб, биродарларидан кечганлар билан сухбат куришдан ор киламан! Шу боис хам яширгансиз, Йулдош Сувонович!

Сиз кулда килич билан мен сайланган туманга боргансиз. Кундага менинг бошим куйилганди, курашлардан иззалаб колганингиз куз олдингизга келди-ми? Икки йил сарсонг саргардон юрганингизни эсга олдингиз-ми? Ёки шу холат сизга килич кутариш учун куч берди-ми? Лекин уша сиз пайтда ёлгиз колмаган эдингиз-ку?

Ух, килични урдингиз! У менинг бошимга эмас, умидимга, ишончимга курашимга санчилди. Мен узимнинг бугунги холатимни енга олмасам, качондир кайсибир Йулдош адолатсиз чоррахада ёлгиз колади. Балки бу холатимни енгсам, мен куллаган Йулдошлар качондир Миртемирларнинг бошини кесар! Курдингизми, нима килиб куйдингиз, Йулдош Сувонович!

Азалдан кишилар дустларнинг хиёнатидан озор чекканлар. Нафакат кишилар, балки бутун жонзодларни ана шу дард кийнайди. Ёдига “Хонбалик” хаккидаги ривоят тушади.

РИВОЯТ.

Энди уругдан чиккан икки хонбалик тоза сувда гохида сакраб, гохида “учиб” усишарди. Нохос келган оким улардан бирини уз комига тортди. Уни шур сув - уммонга олиб бориб ташлади. У шиддат билан оркага урди узини, тулкин уни кайта улоктирди. У сув остидан ортга сузмокчи булди, мехнатлари зое кетди. У энди сакраб-сакраб окимга карши суза бошлади. Шариллаб окаётган сув уни тошларга урди, боши зада булди. Яна шур сув - уммонга бориб тушди. У куч туплаб ортга кайтди. Гох тошга урилди, гох ортга улоктирилди.

Вакт унинг фойдасига ишларди. У чиникарди ва куч йигарди, улгаярди. Нихоят у шиддатли окимни, изтироб ирмокларини аста-секин енга бошлади. Узок курашлар, олишувлардан сунг узи пайдо булган мусаффо кулга етиб келди. Сакраб, сув сачратиб уйнади, кувнади, сунг дуст-ёрини кидирди. Излаб-излаб топди. Дусти ундан кочди. У канча якинлашмасин дусти шунчалик кочиб кетаверди. Сунг у катта куч билан узини тошга урди. Улмади. Яна бориб урди. Яна... яна... Уни сув киргокка олиб чикиб ташлади. Шунда дусти хам унинг ортидан бу холни такрорлади.

Бу икки балик колган баликлар фалсафасидан йирокда эди. Думингни ликиллатсанг илгари кетасан, деган коидани кабул этмагандилар. Балки шунинг учун уларнинг номлари Илонбалик эмас, Чутирбалик эмас, уларнинг номи Хонбалик!

Миртемир тумандан оркага кайтар экан кулини силкаб колган Келдиёрнинг гира-шира киёфаси Йулдошнинг комати билан коришиб кетди. Кишнинг сунг кунларидаги суякларни кемирувчи хирчин шамол деразадан шиддат билан ичкарига урди-ю Миртемирнинг хаёлларини олиб кетди. У машинанинг ойнасини бекитар экан, худди утган кунларига парда тортгандек кунгли бум-буш эди. Бу бум-бушликни тулдирадиган кувгинлар хали олдинда эканлигини сезса-да шу дамда бу хакда уйламасликка уринарди...

(Иккинчи китоб тугади)