Журнал Ҳаракат №1 (12) 1998. Узок тарих сахифалари
Абдулкодир Зохидий. Узбекистон жумхурияти, Фанлар Академиясининг Тарих институти - Сохибкирони Аъзам Чингизхон ва унинг жахон, Марказий Осиё ва Туркистон тарихида тутган урни. (Янгича мулохазалар)
Туркистоннинг мустакилликка эри-шиши халкимиз, миллатимиз хаётининг барча жабхаларини Туркистон мустакиллиги мафкураси устивор нишонларидан (мето-дологик асос-тамал сифатида) келиб чиккан холда тубдан кайта куриб чикишни талаб килаётган экан, бу зарурият илм-фан, шу жумладан Мустакиллик мафкурасининг маънавий замини булмиш тарихий хотирани кайтадан тиклаш - туркий давлатчилигимиз ва диний-маърифий борлигимиз, яъни узлигимиз асосларини хам кайтадан тиклаш, адекват тушиниш ва талкин килишни хам талаб килмокда.

Анъанавий маданиятимиз, шаркона анъана ва кадриятлар, айникса исломий фалсафа, шариъат конунчилиги, тасаввуфий-орифий маърифат (Яссавий, Накшбанд, Кубро), Туркистонда туркий давлатчилигимиз анъаналари (Темур, Улугбек, Бобур)ни чукур урганиш, мукаддас кадриятлар сифатида нишонлаш, келгуси авлодни ана шу эзгу ва мукаддас кадриятлар рухида тарбиялаш, уларни хозирги юксак технологик тараккиёт йули талаблари ва нишонлари билан уйгунлаштириш - Узбекистоннинг уз тараккиёт йулини шакллантирадиган асослардир.

Туркистонда туркий да