Журнал Ҳаракат №3 (14) 1998. Инсон хукуклари
"Харакат журнали Тахририятининг Баёноти - Хамкасбимизни химоя киламиз
Узбекистон демократик жамияти охирги ойларда диккат билан кузатиб келган суд жараёни, минг афсуски, эски совет тарзида битди. Айби замонавий денмократик йуллар билан исботланмаган Самаркандлик журналист Шоди Мардиев Сирдарё вилояти суди тарафидан шу йил 11 июнда 11 йил озодликдан махрум этилди. Шоди аканинг ёши ва соглигини хисобга олиб бу хукм улим хукмидир, деган фикрга кушилмаслик мумкин эмас.

Бу судни уюштирганларнинг максади охирги йилларда Узбекистонда хукуматнинг ахборот воситаларидаги яккахокимлигини тугатиш учун уринаётган калам сохибларини огохлантириб куйиш, балки куркитиб куйиш эди. Лекин биз ишонамизки, ошкоралик курашчилари Шоди аканинг турмуш уртоклари каби тушкунликга тушиб, “Нима хам килардик, пешонамизга шундай ёзилган экан. Бу суд карорига шикоят ёзиш хам фойдасиз” деб утирмайдилар. Биз хам Узбекистонда хукуматдан мустакил булган бирдан бир журналнинг нашрчилари уларок ошкоралик, демократия ва инсон хак-хукуклари сохаларида олиб бораётган курашимизни хеч бир вакт тухтатмаслигимизни яна бир марта таъкидлаймиз.

Уйлаймизки, фикр хурриятини хамма нарсадан юкори куйган соф виждонли хамма инсонлар бу кунда дунё жамоатчилигиниг диккатини Шоди Мардиев масаласига, Узбекистон камокхоналарида азоб чекаётган бошка демократия ва виждон эркинлиги курашчиларининг такдирига жалб килишлари ва шу йул билан Узбекистонни бошкараётганларга таъсир утказиб бегунох камалганларнинг озод этилиши учун тинимсиз харакат килишлари керак. Биз айнан шу ишни килаётибмиз ва уни давом эттираверамиз.

Шу билан биргаликда, Узбекистон рахбариятидагиларга яна бир марта мурожаат килиб, уларни охирги пайтда узлари тинимсиз гапираётган декмократия ва инсон хак-хукукларини хурмат килишга хамда Шоди Мардиев, Мурод Жураев каби хамма сиёсий ва диний сабаблар билан камалганларнинг ишини кайта куриб чикишга, гунохсиз кишиларни дархол озод килишга чакирамиз.

“Харакат”журнали тахририятининг аъзолари:

Абдурахим Пулат
Жахонгир Мухаммад
Пулат Охун
Ёдгор Обид
Анвар Усмон
Абдуманноб Пулат


18 июнь 1998 йил