Журнал Ҳаракат №3 (14) 1998. Гарб биз тугримизда
Узбекистон Америкаликнинг кузи билан караганда
Америка кушма штатларида 1970 йилдан бери нашр этилаётган "Русия, Евроосиё давлатлари ва Шаркий Европа" номли йиллик мажмуа унинг номида курсатилган давлатларни америкаликларга танитиб келаётган энг машхур нашрлардан биридир. Проф. Уеслей Шумейкер (Wesley Shoemaker) бошчилигида тайёрланаётган бу асар бир бирига зид булган икки муаммони хал килган. Биринчидан бир китобда катта бир региондаги давлатларга оид маълумотларни туплай олган ва иккинчидан, бу маълумотларнинг етарлича тулик булишини таъминлаган.

Табиий-ки, бу энциклопедик мажмуада юртимиз Узбекистонга хам багишланган булим бор. Унинг 1997 йилнинг охирида чиккан 28 нашрида Узбекистонга оид материаллар куйидаги сарлавхалар остида берилган: Ер, Халк, Тарих, Мавжуд режимнинг мохияти, Маданият, Иктисод, Келажак.

Журналимиз сахифаларида бу китобнинг Узбекистоннинг тарихи ва келажагига оид кисмларини таржима килиб босишимизнинг сабаби, аввал хам айтганимиздек, бошкалар кузи билан караганда кандай эканлигимизни урганишдир. Балки мухолифатнинг нашри сифатида америкаликлар тарафидан бугунги "Мавжуд режимнинг мохияти"га берилган бахони хам бу сахифаларда эълон килишимиз керак эди. Лекин энди бундай иш зерикарли машгулотга айланиб бормокда. Чунки бу китобда хам бутун дунё жамоатчилиги эътироф айтаётган фикр кайтарилган: Узбекистон Коммунистик партияси уз номини Халк-демократик партияси деб узгартириб олганини ва шу каби ном узгартиришларни хисобга олмасак, бошкарув системаси мохияти билан эски Совет системасидан фарк килмайди, деса булади.

Китобнинг оргинал номи куйидагича: Russia, Eurasian States, and Eastern Europe 1977. 28th edition. Stryker-Post Publications, Harpers Ferry, West Virginia.


Тарих

Хозирги Узбекистон тупроклари кадим замонлардан бери, кадим Бактрия ва Сугдиёна каби давлатлардан бошлаб цивилизация марказларидан булган. У уз вактида Буюк Дарий бошчилигидаги Эрон империяси ва Александр Македонскийнинг империяси таркибларига хам кирган. У саккизинчи асрда араблар тарафидан босиб олинган ва бу ерда ислом дини жорий килинган. У ун учинчи асрда Мугил империясининг, кейин эса Темур империясининг бир кисми булган.

Узбеклар бу улкага 15 асрда келганлар, деб хисобланади. Улар Кипчок Хоконлигига буйсинган кабилалардан бири булишган ва узларини буюк Кипчок Хони Узбек ёки Узбег шарафига узбеклар деб аташган. Аввал Иртиш дарёси буйларида яшашган ва сунгра 15 асрда Абу ал-Хайр Хон бошчилигида жанубий-шарк томонларга ёйилабошлашган. Унинг набираси Шайбоний Хон Самаркандни ва Сирдарё хавзасининг куп кисмини ва Сирдарёнинг жанубидаги ерларни забт этган.

Шайбонийлар сулоласи Самаркандда 1598 йилгача хукмронлик килдилар ва19 асргача Хоразм номи билан маълум булган Хивани хам кисмон идора этдилар. Бошка бир сулола, Жунаидлар, 18 асргача, яъни кучланиб келаётган Эрон Бухоро ва Самаркандга бостириб кириб уларни узига тобе килиб олгунча, бу тупрокларнинг бошка бир кисмини идора килиб келдилар. Амударё ва Сирдарё орасидаги бу улка 19-асрнинг аввалидан бошлаб уч хонлик - Бухоро, Хива ва Кукон хонликларининг идораси остида эди. Улар империяликдан кура шахар-давлатга ухшардилар ва уларнинг чул ва яримчулда яшаётган кабилалар устидаги назорати жуда кучсиз эди. Бу кабилалар шимолдаги утроклашган кабилаларга хужум килиб талаш хисобига яшар эдилар. Руслар бу (яъни, шимолдаги, - Тах.) ерларга кучиб кела бошлаганларидан сунгра хужумлар янада купайди, натижада Рус кушинлари учун янги муаммолар чикди ва руслар бу улкани куриш учун харакатга утдилар. Чегара чизиги буйлаб катор фортлар куриб булгандан кейин улар хужумларга хужум билан жавоб бера бошладилар. Ва охир-окибат чегара атрофидаги ерларни узларига кушиб олдилар. 1864-65 йилларда Кукон хонлигига хужум килинди ва бу хонлик Чимкент билан Тошкентни русларга беришга мажбур булди. 1968 йилда Бухоро Руссияга вассал булишга мажбур килинди. 1873 йилда Хива хонлиги йикитилди. Кукон расман 1876 йилда аннексия килинди. Русиянинг империалист хукумати бу улкадаги аннексия килинган ерларни Туркистон деб атади. Бухоро ва Хива ярим мустакил хонликлар сифатида колдилар.

Русиядаги инкилоб даврида Тошкентда Муваккат хукуматнинг Туркистон Комитети тузилди, аммо у 1918 йилнинг апрелида агдарилди ва урнига Туркистон Автоном Совет Социалистик Республикаси курилди. Ленин бу улкадаги бошкарув системасини 1919 йилнинг кузидагина тугридан-тугри узига буйсиндиролди. 1920 йилда ярим мустакил Бухоро ва Кукон хонликлари Кизил Армия тарафидан босиб олинди ва Халк Республикаларига айлантирилди. 1923 йилда Хива, 1924да эса Бухоро Совет Социалистик Республи-каларига айлантирилдилар.

Марказий Осиёнинг харитаси этник гурухлар уртасидаги чизиклар билан 1924да тубдан узгартирилди. Хива, Туркистон ва Бухоро бирлаштирилди ва янги беш республика яратилди. Бунинг натижаси уларок 1924 йил Октябрь ойида Узбекистон Совет Социалистик Республикаси тузилди. Унинг таркибига Самарканд вилоятининг катта кисми, Фаргона водийсининг катта кисми, ичида Тошкент шахри ва атрофи хам булган Сирдарёнинг юкори кисми плюс Бухоронинг гарбий текисликлари кирди. 1924 билан 1929 орасида унинг таркибига Тожикистон Автоном Республикаси хам кирган. У узининг республика статусига 1929 йилда эришди.

Узбекистон 1956 ва 1963 йиллари Козогистоннинг маълум бир кисмини уз ичига олган эди, хусусан, Мирзачулнинг бир кисмини. Бу ерларнинг бир кисми 1971да кайтариб берилган.

Совет режими Узбекистонга куп узгаришлар олиб келди, лекин энг катта узгариш гигант коллектив хужаликларнинг ривожланиши билан боглик дея биламиз. Колхозлар учун курилган ирригация системаси Узбекистонни Марказий Осиёда энг мухим хом ашё хисобланган пахта етиштирувчи улкага айлантирди. Мутлако купчилик давлатнинг кулида ишларди ва унга тобе булишга мажбур эди. Бутун империя замонида сиёсий хокимият Коммунистик партия тарафидан монополия килинганди ва сиёсий мухолифатнинг етишиши учун шанс йук эди хисоб. Горбачев "перестройка" сиёсатиининг бошланганига бир неча йил булгандан кейин Узбек Коммунистик партиясида хам миллий шовкинлар эшитилабошлади ва 1990 йилнинг июнь ойида Узбек Олий Совети суверенитет тугрисидаги баёнот кабул килди.

Узбек Коммунистик партиясининг лидери Ислом Каримов Горбачевга карши уюштирилган фитна маглубиятга учрагани маълум булмагунча овозини чикармади. Сунгра у фитнани кораловчилар сафига кушилиб олди ва Коммунист партиянинг армия, милиция ва хавфсизлик органларидаги ячейкаларини йук килди. У 1991 йил 31 август куни Узбекистоннинг мустакиллигини эълон килди. Каримов сентябрь ойининг урталарида Узбек Коммунистик партиясининг курултойини чакирди ва унинг номини Халк-демократик партияси деб узгартирди. Лекин шуни айтиш керак-ки, партия ва хукумат ичидаги шахслар яна уша эскилари эди. Тугри, у Олий Советда бироз булса хам танкидга рухсат берди.

Каримов Узбекистоннинг янги гимнини тасдик килдирди, айни зомонда у очикчасига Узбекистоннинг демократияга ва бозор иктисодига тайёр эмаслигини эълон этди. Бир оз кейин у Олий Советга халк тарафидан президент сайлаш учун сайлов эълон килиш хукукини берди ва шу билан узини демократик узгаришларнинг рамзи сифатида курсатишга интила бошлади. Сайлов 1991 йил 29 декабрга белгиланди. Баъзи сиёсий партиялар руйхатга олинди, аммо уларга эркин фаолият курсатиш имкони берилмади. Потенциал энг кучли мухолифат ташкилоти булган "Бирлик" халк харакати эса сайловларда номзод курсатиш имконидан махрум этилди. Ислом давлати куриш тарафдори булган Ислом Уйгониш партияси такикланди. "Бирлик" халк харакатидан 1990да ажралиб чиккан "Эрк" демократик партиясигагина сайловда номзод курсатишга рухсат берилди. Каримов халкнинг 86 фоизининг овозини олди. Унинг каршисидаги Мухаммад Солих 12,4 фоиз. Уша куни утказилган референдумда 98.2 фоиз сайловчи Узбекистоннинг мустакиллиги учун овоз берди.

АКШ Давлат секретари Джеймс Бейкер 1992 йил февралда Тошкентга расмий визит билан келганда "Бирлик" раисдоши Абдурахим Пулатов билан учрашди. Пулатов Бейкерни Узбекистон мустакиллигини феълан тан олишга чакирди, аммо Узбекистонда демократиянинг йуклигини алохида таъкидлади. У деди-ки: "Сиёсий нуктаи назардан биз хали хам мустакил эмасмиз. Маркази Москвада булган тоталитаризм йук килинди, аммо у Тошкентда уз хукмини давом эттирмокда".

1992 йилнинг январидан бошлаб бу кунга кадар Узбекистонда хеч нарса узгармади хисоб. Узбекистон хукуматининг фикр турлилигига токати жуда хам оз. Масалан 1992нинг январида навбатдаги нарх усишидан кейин Узбекистонда исён бошланганда Каримов истеъфога чакирилди. Кушни Тажикистандаги вокеалар Узбекистонда 1993 йилдан кейин юз берган узгаришларга жуда катта таъсир курсатди. Каримов Узбекистонда Тожикистондагига ухшаш вокеаларга рухсат берилмаслигини айтди. Шу сабабдан сийсий намойишларга рухсат бериш тухтатилди, диний рухдаги сиёсий партиялар таъкикланди, сиёсий мухолифатнинг фаоллари камалди. 1993 йилнинг январида энг кучли мухолифат ташкилоти булган "Бирлик"нинг фаоллари сиёсатдан зурлик билан ажратилдилар ва камокхоналарга ташландилар. Хатто хукумат тарафидан расман танилган "Эрк" партияси хам хукуматнинг тазйики остида колди, унинг газетаси ёпилди ва банкдаги хисоби мусодара килинди.

Янги конституция буйича парламент сайловлари 1994 йилда утказилди. Янги конунга кура парламент аъзоларининг сони 500дан 250га туширилди. Хокимиятдаги Халк демократик партияси 205 урин олди. Хакикий мухолифат партиялари сайловга иштирок эттирилмадилар. Лекин сайловда хукуматнинг узи тарафидан туздирилган гуёки ишбилармонларнинг манфаатларини химоя килиши керак булган "Ватан тараккиёти" партияси иштирок этди. Бу партия 6 урин олди.

Янги президентлик сайловлари аввал 1966 йилга режалаштирилган эди. Лекин сайловлар колдирилди. 1995 йил март ойида утказилган референдумда эса президентнинг ваколатлари 2000 йилга кадар узатилди. Сабаб сифатида президент ва парламент сайловларини бир вактда утказиш маъкуллиги курсатилди.

Келажак

Узбекистоннинг олдида ечими йукка ухшаб куринаётган 2 муаммо бор - куриб бораётган Орол денгизи ва йилдан йилга тухтовсиз тушиб бораётган хаёт стандарти. Бу иккита муаммо бир бири билан чамбарчас богланган булиб, уларнинг заминида ирригацияга асосланган пахта етиштириш ётипти. Индустриализация тамон буюк одимлар отилса узбекларни иш билан таъминлаш имконияти пайдо буларди, аммо улар бу масалада ута консерваторлар. Хатто бугун хам саноатда ишчи кучи талаб этадиган жойларнинг асосий кисми русларнинг кулида.

Буларнинг хаммаси хукуматнинг сиёсатига катта таъсир курсатиш билан бирликда, Узбекистон нима учун бозор иктисоди ва демократия томонга караб етарли кадамлар килмаётганини тушунишга ёрдам беради. Президент Каримов узининг отахонлигидаги бир режим куриш тарафдори булса хам сунгги пайтда Узбекистонни узгаришлар тарафига суришга мажбур булмокда. Лекин узгаришларнинг тезлиги куринишидан жуда оз.