Журнал Ҳаракат №5 (20) 1999. Фукаролар уруши
("Бирлик" халк харакатининг Баёноти) - Фукаролар урушини тухтатайлик
24 сентябрь, 1999 йил

ФУКАРОЛАР УРУШИНИ ТУХТАТАЙЛИК
(Узбекистон "Бирлик" халк харакатининг баёноти)

Мана бир ойки Узбекистонда фукаролар уруши кетмокда. Хозирча жанглар Киргизистон худудида булаяпти, деб узимизни алдашга интилмайлик, бу узбекларнинг ички урушидир.

Узбекистон исломий харакати Узбекистон хукуматига карши жиход эълон килди ва мавжуд хукуматни курол кучи билан йикитиш учун очик кураш бошлади. "Бирлик" халк харакати хозирги хукуматнинг ички ва ташки сиёсатига мутлако карши, лекин у демократик ташкилот уларок хар кандай муаммоларни тинч йул билан хал этиш тарафдори булгани учун куч ва куролга таянган курашни куллаб-кувватламаслиги уз-узидан маълум. "Бирлик" Узбекистонда демократик ва дунёвий (лоик) давлат куриш принципидан хам чекинмайди ва бу принцип ислом динига, унинг мукаддас китоби Куръоннинг хукмига зид эмаслигидан келиб чикиб сиёсат олиб бораётганини ургулайди.

Айни замонда Узбекистондаги мавжуд шароитнинг бошка томонларига хам куз юмолмаймиз. Масала шундаки, Узбекистон хукумати демократик мухолифатни расмий сиёсат сахнасидан куч ва террор ишлатиш йули билан сикиб чикаргандан сунгра бутун кучини диндорларга каратди. Динни совет замонидан колган хукумат исканжасидан озод килиш, мачитларни КГБ агентларидан тозалаш, киска килиб айтганда динимизнинг жамиятдаги урнини тиклашга интилган минглаб уламолар ва оддий мусулмонлар камокхоналарга ташландилар, бундан хам дахшатлиси, улар очикча тахкирландилар. Умрини Аллохга багишлаган, ислом дини харом деб хисоблаган нарсалардан хазар килиб келган дин одамларини ёнидан ёки уйидан наркотик модда чикди, деган тухмат айблар билан билан шармандали судлар уюштирилди.

Бу инсонларнинг фарзандлари, набиралари, якинлари ва муридлари нохак жазоланган ва тахкирланганларни диктатура шароитида хукукий йуллар билан химоя килиш мумкин эмаслигини ангаб етгач, демократиядан умидларини уздилар ва ночорликдан кулларига курол олдилар. Уз армиясига эга булган Узбекистон исломий харакати шу тарика юзага келди.

Бу хакикатни билган хар бир одам Исломий харакатнинг кураш усулини куллаб-кувватлаши ёки кувватламаслигидан катий назар уни тушунишга мажбурдир.

Хозир максадимиз ким айбдору ким бегунох эканлигини аниклаш эмас, чунки Узбекистон конли вокеалар остонасига келиб булди.

Максадимиз ватандошларимизнинг, мусулмонларнинг кони тукилишини олдини олиш, хар кандай муаммони тинч йуллар билан хал килишга интилишдир.

Шу максадимиздан келиб чикиб мурожаат киламиз:

1. Узбекистон хукумати ички сиёситини юмшатишини эълон килиб, биринчи кадам сифатида камокхоналарда бегунох азият чекаятган демократик мухолифат вакиллари ва минглаб диндорларни озод килсин.

2. Узбекистон Исломий Харакати куролли курашини хеч булмаса вактинча тухтатажагини расман билдирсин хамда гаровга ва асирга олинганларни озод килсин.

3. Мавжуд хукумат, демократик мухолифат ва исломий харакат вакиллари ватанимизнинг келажагини уйлаб конли вокеаларни олдини олиш ва сунгра килинадиган ишлар буйича жиддий музокаралар бошлашсин.

Бу масалада биринчи кадам давлатнинг бутун имкониятларини кулида ушлаб турган хукумат тарафидан килиниши максадга энг мувофик йулдир. Дунёнинг турли бурчакларида йиллар давом этган конли урушлар бир натижага келтирмагач тарафлар музокара ва компромисс йулига утишга мажбур булаётганлари бизга хам ибрат булиши шарт.

Бу хайрли ишда хаммамизга Аллох мададкор булсин.